سرپرست وزارت مالیه با سفیر جمهوری مردم چین مقیم کابل دیدار نمود

E2Y1a4ZWEAQKtph.jpg

.محمد خالد پاینده، سرپرست وزارت مالیه با آقای وانگ یی، سفیر جمهوری مردم چین مقیم کابل در مقر وزارت مالیه دیدار ودر رابطه به برگزاری چهارمین اجلاس کمیسیون اقتصادی و تجارتی دوجانبه میان افغانستان و جمهوری مردم چین، کمک های چین به افغانستان و ديگر مسايل مرتبط بحث و گفتگو نمودند.

در این دیدار که نذیر کبیری، معین پالیس وزارت مالیه و شماری از مسئولین این وزارت اشتراک داشتند، جانبین در رابطه به برگزاری چهارمین اجلاس کمیسیون اقتصادی و تجارتی دوجانبه میان افغانستان و جمهوری مردم چین، کمک های چین به افغانستان، موقعیت جیواکونومیک و ترانزیتی افغانستان به عنوان نقطه وصل چین به خاورمیانه و آسیای غربی با توجه با طرح یک کمربنده و یک راه، توافق سه جانبه میان افغانستان، چین و پاکستان، همکاری های کشور چین در بخش پروژه اعمار مسکن قابل استطاعت و دیگر مسائل مرتبط بحث و تبادل نظر نمودند.
در این دیدار وزارت مالیه ضمن تاکید بر همکاری های اقتصادی برپایه موافقتنامه های اقتصادی و تجارتی،  پیشنهاد کرد که چهارمین اجلاس اقتصادی و تجارتی دوجانبه میان افغانستان و چین در اواخر سال ۲۰۲۱ برگزار گردد، جانب چین گفت که موضوع برگزاری چهارمین اجلاس متذکره را با مقامات مربوطه شریک ساخته است و بعد از تصمیم گیری، وزارت مالیه را مطلع خواهد کرد.