نشست آمادگی برای برگزاری ششمین اجلاس کمیسیون بین الحکومتی میان افغانستان و ایران دایر گردید

IMG_9230.JPG


نشست آمادگی برای برگزاری ششمین اجلاس کمیسیون بین الحکومتی میان افغانستان و ایران امروز مورخ ۴ حوت ۱۳۹۹ به ریاست محترم نذیر کبیری، معین پالیسی وزارت مالیه با اشتراک نمایندگان ارشد وزارتخانه ها و ادارات سکتوری ذیربط در خیبرهال وزارت مالیه دایر گردید
در نخست، معین پالیسی وزارت مالیه ضمن تشکری از اشتراک اعضای مجلس، روی موضوعات روابط اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران و افغانستان، قالب دیدگاه کلان اتصال منطقوی حکومت افغانستان و اهمیت
 روابط دوجانبه با همسایگان، جغرافیای اقتصادی کشور و دیگر مسایل مرتبط معلومات ارائه کرد.
در این نشست، مسوده پروتوکول ششمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی همکاری های اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و ایران که شامل همکاری ها در عرصه های تجارت، سرمایه گذاری، زراعت، امور اجتماعی، آب و انرژی، معادن و پترولیم، تحصیلات عالی، فرهنگی، هنری، حمل و نقل، ارتباطات، صحت و دیگر بخش های مهم که در سند همکاری های دوجانبه از طرف وزارتخانه ها و ادارات سکتوری پیشنهاد گردیده بود، ارائه شد که از طرف اشتراک کنندگان مورد بحث قرار گرفت.
در اخیر فیصله بعمل آمد تا وزارتخانه ها و ادارات ذیدخل بالای ابعاد تخنیکی و حقوقی مواد پیشنهادی شان به شکل سکتوری بیشتر بحث نمایند تا این سند تکمیل و به ششمین اجلاس مشترک همکاری های اقتصادی و تجارتی جهت امضای جانبین ارائه گردد.