جلسه بین ریاست کمیسیون های اقتصادی دو جانبه و مسئولین سفارت روسیه مقیم در کابل در دفتر ریاست کمیسیون های اقتصادی دوجانبه وزارت مالیه به تاریخ 19 قوس 1399 بر گزار گردید

114.jpg

در جلسه ایکه به تاریخ 19 قوس 1399 بین ریاست کمیسیون های اقتصادی دو جانبه و مسئولین سفارت  روسیه مقیم در کابل در دفتر ریاست کمیسیون های اقتصادی بر گزار گردید در آن محترم رینات برنوکوف  قنسل و مسئول بخش اقتصادی و تجارتی  و داکتر رمضان داوروف مسئول بخش سیاسی از جانب سفارت روسیه در افغانستان و از جانب افغانستان محترمه فرشته کارگر رئیس کمیسیون های اقتصادی ، نثار احمد فهیم مسئول بخش روسیه ، طیبه یوسفی مسئول بخش ایران و تاجکستان و محترمه فاطمه مسئول بخش چین اشتراک نموده بودند :
درین جلسه مسئولین روسیه خواهان را اندازی جلسه ویویی (VTC) بین هیت رئیسه بخش اقتصادی روسیه با مسئولین محترم وزارت مالیه در هفته پیش رو گریده تا مقدمه ای بوده باشد در جهت پیشرفت ها و محدویت های پیش روی اجرای پروتوکول سومین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای تجارتی و اقتصادی.

:موضوعاتی که درین جلسه روی آن بحث همه جانبه صورت پذیرفت

آماده ساختن آجندای جلسه VTC  بین مسئولین وزارت محترم مالیه و هیت رئیسه بخش اقتصادی روسیه
بحث روی بر گزاری چهارمین نشست اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای تجارتی و اقتصادی میان جمهوری اسلامی افغانستان و فدراسیون روسیه که درین مورد محترم رینات برنوکوف  قنسل و مسئول بخش.  اقتصادی و تجارتی  وعده سپردند که در سفری که چند روز بعد به کشور روسیه دارند در مورد بر گزاری این نشست با مسئولین بخش مربوط آن صحبت نموده تا ضمینه برگزاری آن را در کشور فدراتیف روسیه در سال پیشروی فراهم نمایند .

در ضمن روی تشکیل کمیته های کاری جهت اجرایی شدن بند های پروتوکول سومین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای تجارتی و اقتصادی بحث های همه جانبه  صورت گرفته تا بتوانیم محدودیت ها و چالش های پیش روی اجرایی شدن بند های این پروتوکول شناسایی و در جهت رفع آن از طریق مراجع مربوط آن اقدامات لازم در پیش گرفته شود و همچنان ایشان را جع به حل معضل شرکت افسوتر و پی گیری آن صحبت نمودند که در زمینه هم اشتراک کننده های ریاست کمیسیون اقتصادی وعده سپردند که ضمینه ملاقات مسئولین سفارت روسیه را با جناب معین اداری این وزارت ترتیب نموده و راحال حل موضوع ذکر شده جست جو گردد.