معرفی دیتابیس ریاست کمیسیون های اقتصادی دوجانبه

118951697_3627724520591608_3484542346478155049_o.jpg

جلسه ای بمنظور معرفی و نحوه استفاده دیتابیس ریاست کمیسیون های اقتصادی دوجانبه تحت ریاست محترمه فرشته کارگر، سرپرست ریاست کمیسیون های اقتصادی دوجانبه – وزارت مالیه به تاریخ ۱۶ سنبله ۱۳۹۹ با اشتراک نمانیده گان وزارتخانه ها و ادارات ذیربط تدویر گردید
دیتابیس متذکره که توسط ریاست تکنالوژی معلوماتی وزارت مالیه ایجاد گردیده است هدف آن تطبیق و پیگیری تعهدات مندرج پروتوکول های امضاء شده میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان وکشورهای منطقه، تسریع روند همکاری میان این ریاست و ادارات ذیدخل و همچنان راپور دهی بموقع از اجراات در مورد تمام موارد توافق شده در چارچوب کمیسیون های اقتصادی و تجارتی می باشد