جلسه مقدماتی برای سومین نشست کمیته اقتصادی میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران به تاریخ ۲۹ جوزا ۱۳۹۹ برگزار گردید.

IMG_1071.JPG

جلسه مقدماتی برای سومین نشست کمیته اقتصادی میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران تحت رهبری محترم عیسی قدرت، معین عواید و گمرکات، در حضور  معین صاحبان و رؤس های محترم ادارات برگزار گردید.


و همچنان روز یکشنبه مورخ ۱ سرطان ۱۳۹۹ هیات عالی رطبه از طرف جمهوری اسلامی افغانستان عامل ایران گردیده که در این مجلس روی موضوع مهاجرین و هم چنان تاریخ برگزاری سومین نشست کمیته اقتصادی میان دو کشور بحث و تبادل نظر صورت گرفت.